Tiếng Việt | English

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước của khối Công đoàn viên chức tỉnh Long An

Những năm qua, phong trào thi đua trong CB,CC,VC,NLĐ khối CĐVC tỉnh Long An được phát động với hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình cùng hàng trăm sáng kiến, đề tài, công trình, sản phẩm mới chất lượng cao.